شهرداد چگونه کار میکند

خانه شهرداد چگونه کار میکند

 

         ” شهرداد، یک ابَر ابزار حقوقیست… .”

 

برای آشنایی با چگونگی کارکرد شهرداد، می توانید فیلم های آموزشی زیر را تماشا کنید: